Privacyverklaring

Home Privacybeleid

Laatst aangepaste versie: 16 januari 2020

 

Privacy Policy Makelaardij en Taxatiebureau Het Goeie Adres

Makelaardij en Taxatiebureau Het Goeie Adres hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Makelaardij en Taxatiebureau Het Goeie Adres houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Makelaardij en Taxatiebureau Het Goeie Adres zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Makelaardij en Taxatiebureau Het Goeie Adres
Clara’s Pad 71
4451 HC te HEINKENSZAND
e.kole@hetgoeieadres.nl
0113-612933


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Makelaardij en Taxatiebureau Het Goeie Adres verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het aangaan van opdrachten tot dienstverlening gerelateerd aan werkzaamheden in de bemiddeling van vastgoed. Te denken valt hierbij aan taxatierapporten, verkoop van vastgoed, verhuur van vastgoed en beheer van vastgoed.
– Commerciële doeleinden (koppeling gegadigde personen aan objecten).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Volledige voor- en achternamen
– Geboortedatum en –plaats
– Adres / postcode / woonplaats
– Burgelijke staat
– Nummer van identificatiebewijs
– Telefoonnummer
– Emailadres


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het opmaken van een overeenkomst tot koop en verkoop van vastgoed.

Wij als organisatie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Makelaardij en Taxatiebureau Het Goeie Adres bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vanuit de wet en brancheorganisatie is voorgeschreven dat documenten, rapporten en overeenkomsten, gearchiveerd moeten worden gedurende een termijn van 10 jaren.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit certificaat zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden verzonden en de verbinding privé is. De website is gebouwd op het CMS WordPress. Wanneer u uw persoonsgegevens invult bij een formulier op onze website, worden deze opgeslagen in de database van het CMS. Onze organisatie en de ontwikkelaars van de website kunnen deze gegevens inzien.


Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!